skip to main content

Content language

PREFERRED TERM
GeospatialGeoprostorski  
DEFINITION
  • Geoprostorski podatki so vse vrste podatkov s prostorskimi koordinatami, ki omogo?ajo preslikavo na površino Zemlje. Predstavljajo lahko fizi?ne objekte, diskretna obmo?ja ali zvezne površine. Diskretni geoprostorski podatki so ponavadi predstavljeni z uporabo vektorskih podatkov, sestavljenih iz to?k, ?rt in ve?kotnikov, medtem ko se zvezni geoprostorski podatki navadno prikazujejo z rastrskimi podatki, ki jih sestavlja mreža celic, kjer ima vsaka svojo lastno vrednost. Geoprostorske podatke lahko pridobimo z razli?nimi aplikacijami, ki se uporabljajo na raznih podro?jih, kot so GIS, oprema za daljinsko zaznavanje, enote GPS, naprave za arheološke in geodetske meritve, ro?no kartiranje in ra?unalniško podprto oblikovanje (CAD) v številnih oblikah, vklju?no s slikami, vektorji , besedili in tabelarnimi podatki. Vektorski geoprostorski podatki vklju?ujejo tabele s seznami arheoloških najdiš? in njihovimi koordinatami, besedilne datoteke (npr. XML), ki vsebujejo koordinate in topologijo zgodovinskih cestnih omrežj, rezultate glasovanja za politi?ne stranke po upravnih obmo?jih. Geoprostorski podatki, ki temeljijo na rasterju, vklju?ujejo satelitske slike, fotografije iz zraka, skenirane zemljevide in digitalne karte nadmorskih višin, rastja, rabe zemljiš?, temperatur morskih površin, onesnaževanja zraka, tipov prsti itd.
IN OTHER LANGUAGES
Geospatial

English

Paikkatieto

Finnish

Geodaten

German

Geospatiale

Norwegian

Geospatiala

Swedish

URI
http://www.ddialliance.org/Specification/DDI-CV/GeneralDataFormat#Geospatial/2.0
Download this concept: