skip to main content
PREFERRED TERM
Konsulteerimine Euroopa Keskpangaga (CNB)  
ENTRY TERMS
  • CNB
  • Konsulteerimine Euroopa Keskpangaga
IDENTIFIER
  • 100000
IN OTHER LANGUAGES
CNB
Консултация с Европейската централна банка (CNB)

Bulgarian

Консултация с Европейската централна банка
konzultace Evropské centrální banky (CNB)

Czech

Konzultace Evropské centrální banky
Høring af Den Europæiske Centralbank (CNB)

Danish

Høring af Den Europæiske Centralbank
Raadpleging v/d Eur. Centrale Bank (CNB)

Dutch

Raadpleging v/d Eur. Centrale Bank
Consultation of the European Central Bank (CNB)

English

Consultation Eur. Central Bank
Euroopan keskuspankin kuuleminen (CNB)

Finnish

EKP:n kuuleminen
Consultation de la Banque centrale européenne (CNB)

French

Consultation Banque centrale
Anhörung der Europäischen Zentralbank (CNB)

German

Anhörung Europäische Zentralbank
Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (CNB)

Greek

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
konzultáció az Európai Központi Bankkal (CNB)

Hungarian

konzultáció az Európai Központi Bankkal
Consultation of the European Central Bank (CNB)

Irish

Consultation Eur. Central Bank
Consultazione Banca centrale europea (CNB)

Italian

Consultazione Banca centrale
Konsultācija Eiropas Centrālajā bankā (CNB)

Latvian

Konsultācija Eiropas Centrālajā bankā
Konsultavimasis su Europos centriniu banku (CNB)

Lithuanian

Konsultavimasis su Europos centriniu banku
Konsultazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (CNB)

Maltese

Konsultazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew
Konsultacja Europejskiego Banku Centralnego (CNB)

Polish

Konsultacja Europejskiego Banku Centralnego
Consulta do Banco Central Europeu (CNB)

Portuguese

Consulta Banco Central Europeu
Consultarea Băncii Centrale Europene (CNB)

Romanian

Consultarea Băncii Centrale Europene
Konzultácia Európskej centrálnej banky (CNB)

Slovak

Konzultácia Európskou centrálnou bankou
Posvetovanje z Evropsko centralno banko (CNB)

Slovenian

Posvetovanje z Evropsko centralno banko
Consulta del Banco Central Europeo (CNB)

Spanish

Consulta Banco Central Europeo
Samråd med Europeiska centralbanken (CNB)

Swedish

Samråd med Europeiska centralbanken
URI
http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_609/100000
Download this concept: