skip to main content
PREFERRED TERM
Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat  
ENTRY TERMS
  • JUST
IDENTIFIER
  • 1004754
IN OTHER LANGUAGES
JUST
Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“

Bulgarian

JUST
Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača

Croatian

JUST
Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele

Czech

JUST
Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere

Danish

JUST
Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken

Dutch

JUST
Directorate-General for Justice and Consumers

English

JUST
Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto

Finnish

JUST
Direction générale de la justice et des consommateurs

French

JUST
Generaldirektion Justiz und Verbraucher

German

JUST
Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών

Greek

JUST
Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság

Hungarian

JUST
Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí

Irish

JUST
Direzione generale della Giustizia e dei consumatori

Italian

JUST
Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts

Latvian

JUST
Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas

Lithuanian

JUST
Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi

Maltese

JUST
Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów

Polish

JUST
Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores

Portuguese

JUST
Direcția Generală Justiție și Consumatori

Romanian

JUST
Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov

Slovak

JUST
Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike

Slovenian

JUST
Dirección General de Justicia y Consumidores

Spanish

JUST
Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor

Swedish

JUST
URI
http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_601/1004754
Download this concept: