skip to main content
PREFERRED TERM
Generaldirektion Justiz und Verbraucher  
ENTRY TERMS
  • JUST
IDENTIFIER
  • 1004754
IN OTHER LANGUAGES
JUST
Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“

Bulgarian

JUST
Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača

Croatian

JUST
Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele

Czech

JUST
Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere

Danish

JUST
Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken

Dutch

JUST
Directorate-General for Justice and Consumers

English

JUST
Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat

Estonian

JUST
Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto

Finnish

JUST
Direction générale de la justice et des consommateurs

French

JUST
Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών

Greek

JUST
Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság

Hungarian

JUST
Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí

Irish

JUST
Direzione generale della Giustizia e dei consumatori

Italian

JUST
Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts

Latvian

JUST
Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas

Lithuanian

JUST
Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi

Maltese

JUST
Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów

Polish

JUST
Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores

Portuguese

JUST
Direcția Generală Justiție și Consumatori

Romanian

JUST
Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov

Slovak

JUST
Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike

Slovenian

JUST
Dirección General de Justicia y Consumidores

Spanish

JUST
Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor

Swedish

JUST
URI
http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_601/1004754
Download this concept: