skip to main content
PREFERRED TERM
Povinné příspěvky regionálním organizacím pro řízení rybolovu a jiným mezinárodním organizacím  
IDENTIFIER
  • RFMOs
IN OTHER LANGUAGES
Задължителни вноски в регионални организации за управление на рибарството и в други международни организации

Bulgarian

Obavezni doprinosi regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom te ostalim međunarodnim organizacijama

Croatian

Obligatoriske bidrag til regionale fiskeriforvaltningsorganisationer og andre internationale organisationer

Danish

Verplichte bijdragen aan regionale organisaties voor visserijbeheer (RFMO’s) en andere internationale organisaties

Dutch

RFMO’s
Compulsory contributions to regional fisheries management organisations (RFMOs) and to other international organisations

English

RFMOs
Kohustuslikud osamaksed piirkondlikes kalavarude majandamise organisatsioonides ja muudes rahvusvahelistes organisatsioonides

Estonian

Pakolliset rahoitusosuudet alueellisille kalastusjärjestöille ja muille kansainvälisille järjestöille

Finnish

Contributions obligatoires aux organisations régionales de gestion des pêches et autres organisations internationales

French

Obligatorische Beiträge zu regionalen Fischereiorganisationen (RFO) und anderen internationalen Organisationen

German

RFMOs
Υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ) και άλλους διεθνείς οργανισμούς

Greek

A regionális halászati gazdálkodási szervezetekhez és más nemzetközi szervezetekhez való kötelező hozzájárulások

Hungarian

Contributi obbligatori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e di altre organizzazioni internazionali

Italian

ORGP
Obligātās iemaksas reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām (RZPO) un citām starptautiskajām organizācijām

Latvian

RZPO
Privalomi įnašai regioninėms žuvininkystės valdymo organizacijoms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms

Lithuanian

Kontribuzzjonijiet obbligatorji lil Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMOs) u lil organizzazzjonijiet internazzjonali oħra

Maltese

RFMOs
Obowiązkowe składki na regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) i inne organizacje międzynarodowe

Polish

RFMO
Contribuições obrigatórias para organizações regionais de gestão das pescas (RFMOs) e outras organizações internacionais

Portuguese

RFMOs
Contribuții obligatorii către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului și către alte organizații internaționale (RFMO)

Romanian

RFMO
Povinné príspevky do regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO) a do iných medzinárodných organizácií

Slovak

RFMO
Obvezni prispevki za regionalne organizacije za upravljanje ribištva in druge mednarodne organizacije

Slovenian

Contribuciones obligatorias a las organizaciones regionales de ordenación pesquera y a otras organizaciones internacionales

Spanish

Obligatoriska bidrag till regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och andra internationella organisationer

Swedish

URI
http://publications.europa.eu/resource/authority/eu-programme/RFMOs
Download this concept: