skip to main content
PREFERRED TERM
c_4d5b6dbd

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Last modified: 2016-12-20

Created: 2016-04-14

Version: 4.5

макрофинансиска помош  
DEFINITION
 • Форма на финансиска поддршка за соседните региони, која се мобилизира за секој случај поединечно со цел да им се помогне на земјите кориснички во справувањето со сериозни, но генерално краткорочни тешкотии околу платниот биланс или буџетот. Тоа е во форма на среднорочни/долгорочни заеми или грантови (или соодветна комбинација) и генерално го надополнува финансирањето кое се обезбедува во контекст на програмата на Меѓународниот монетарен фонд за реформа.
ENTRY TERMS
 • Last modified: 2016-12-20

  Created: 2016-10-20

  Version: 4.5

  макрофинансиска помош за земји надвор од ЕУ
 • Last modified: 2016-12-20

  Created: 2016-10-20

  Version: 4.5

  макрофинансиска помош на ЕУ
 • Last modified: 2016-12-20

  Created: 2016-10-20

  Version: 4.5

  МФА
 • Last modified: 2016-12-20

  Created: 2016-10-20

  Version: 4.5

  МФП
VERSION
 • 4.5
IN OTHER LANGUAGES

Last modified: 2016-04-14

Created: 2016-04-14

Version: 4.5

asistencë makrofinanciare

Albanian

Last modified: 2016-04-14

Created: 2016-04-14

Version: 4.5

Vendet joanëtare për vende që nuk janë anëtare të BE-së

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

AMF

Last modified: 2016-04-14

Created: 2016-04-14

Version: 4.5

asistencë makrofinanciare e BE-së

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

макрофинансова помощ

Bulgarian

Last modified: 2016-12-20

Created: 2016-10-20

Version: 4.5

МФП

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

макрофинансова помощ на ЕС

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinancijska pomoć

Croatian

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinancijska pomoć zemljama izvan EU-a

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinancijska pomoć EU-a

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

MFP

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinanční pomoc

Czech

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinanční pomoc EU

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinanční pomoc pro země, které nejsou členy EU

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinansiel bistand

Danish

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

MFA

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinansiel bistand fra EU

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinansiel bistand til ikke-EU-lande

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

macrofinanciële bijstand

Dutch

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

macrofinanciële bijstand van de Europese Unie

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

macrofinanciële bijstand van de EU

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

macrofinanciële bijstand aan niet-EU-landen

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

MFB

Last modified: 2016-01-25

Created: 2015-10-16

Version: 4.5

macro-financial assistance

English

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

MFA

Last modified: 2016-01-25

Created: 2016-01-25

Version: 4.5

macro-financial assistance to non-EU countries

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-16

Version: 4.5

macrofinancial assistance

Last modified: 2016-01-25

Created: 2016-01-25

Version: 4.5

EU macro-financial assistance

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makromajanduslik finantsabi

Estonian

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makromajanduslik finantsabi kolmandatele riikidele

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

ELi makromajanduslik finantsabi

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrotaloudellinen rahoitusapu

Finnish

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrotaloudellinen rahoitusapu muille kuin EU-maille

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrotaloudellinen rahoitusapu EU:n ulkopuolisille maille

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrotaloudellinen apu

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrotaloudellinen tuki

Last modified: 2016-01-25

Created: 2016-01-25

Version: 4.5

assistance macrofinancière

French

Last modified: 2016-01-25

Created: 2016-01-25

Version: 4.5

aide macrofinancière

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

AMF

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

Makrofinanzhilfe

German

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

MFA

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinanzielle Hilfe

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

Greek

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

μακροοικονομική συνδρομή

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makroszintű pénzügyi támogatás

Hungarian

Last modified: 2016-04-14

Created: 2016-04-14

Version: 4.5

tacaíocht mhacra-airgeadais

Irish

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

assistenza macrofinanziaria

Italian

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

assistenza macrofinanziaria a paesi terzi

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

assistenza macrofinanziaria dell'UE

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

AMF

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinansiāla palīdzība

Latvian

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinansiālās palīdzības sniegšana trešām valstīm

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinansiāls atbalsts

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinansiāla palīdzība trešām valstīm

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

ES makrofinansiālā palīdzība

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinansinė parama

Lithuanian

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinansinė pagalba

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinansinė parama ES nepriklausančioms šalims

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

ES makrofinansinė parama

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

assistenza makrofinanzjarja

Maltese

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

għajnuna makrofinanzjarja

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

assistenza makrofinanzjarja lil pajjiżi mhux tal-UE

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

assistenza makrofinanzjarja tal-UE

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

pomoc makrofinansowa

Polish

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

pomoc makrofinansowa dla krajów trzecich

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

pomoc makrofinansowa UE

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-16

Version: 4.5

assistência macrofinanceira

Portuguese

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-16

Version: 4.5

assistência macrofinanceira a países terceiros

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-16

Version: 4.5

assistência macrofinanceira da UE

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

AMF

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

asistență macrofinanciară

Romanian

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

asistență macrofinanciară UE

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

asistență macrofinanciară pentru țările din afara UE

Last modified: 2016-04-14

Created: 2016-04-14

Version: 4.5

Translation expected

Serbian

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinančná pomoc

Slovak

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinančná pomoc pre krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinančná pomoc EÚ

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinančna pomoč

Slovenian

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinančna pomoč državam nečlanicam EU

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinančna pomoč EU

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

ayuda macrofinanciera

Spanish

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

ayuda macrofinanciera a terceros países

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

ayuda macrofinanciera de la UE

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

AMF

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makroekonomiskt stöd

Swedish

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinansiellt stöd

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-18

Version: 4.5

makrofinansiellt bistånd
URI
http://eurovoc.europa.eu/c_4d5b6dbd
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 10/16/15, last modified 12/20/16