skip to main content
výkonný orgán > výkonná právomoc > vládna politika > vzťah medzi cirkvou a štátom
PREFERRED TERM
3221

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: n/a

vzťah medzi cirkvou a štátom  
BROADER CONCEPT
VERSION
  • n/a
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

marrëdhëniet kishë-shtet

Albanian

Version: n/a

отношения църква - държава

Bulgarian

Version: n/a

odnos crkve i države

Croatian

Version: n/a

vztah mezi církví a státem

Czech

Version: n/a

stát a církev

Version: n/a

církev a stát

Version: n/a

forholdet kirke-stat

Danish

Version: n/a

verhouding kerk-staat

Dutch

Version: n/a

church-State relations

English

Version: n/a

kiriku ja riigi vahelised suhted

Estonian

Version: n/a

kirkon ja valtion väliset suhteet

Finnish

Version: n/a

relation Église-État

French

Version: n/a

Beziehung Kirche/Staat

German

Version: n/a

Beziehung Kirche-Staat

Version: n/a

σχέσεις κράτους-εκκλησίας

Greek

Version: n/a

állam és egyház kapcsolata

Hungarian

Version: n/a

állam és egyház viszonya

Version: n/a

állam és egyház elválasztása

Version: n/a

rapporti Stato-Chiesa

Italian

Version: n/a

Patti lateranensi

Version: n/a

Concordato tra Stato e Chiesa

Version: n/a

baznīcas un valsts attiecības

Latvian

Version: n/a

bažnyčios ir valstybės santykiai

Lithuanian

Version: n/a

односи помеѓу црквата и државата

Macedonian

Version: n/a

одвојување на црквата од државата

Version: n/a

relazzjonijiet bejn il-knisja u l-Istat

Maltese

Version: n/a

stosunek Państwo-Kościół

Polish

Version: n/a

relação Igreja-Estado

Portuguese

Version: n/a

relații biserică-stat

Romanian

Version: n/a

односи цркве и државе

Serbian

Version: n/a

odnos med cerkvijo in državo

Slovenian

Version: n/a

relación Iglesia-Estado

Spanish

Version: n/a

separación de Iglesia y Estado

Version: n/a

förhållandet kyrka–stat

Swedish

URI
http://eurovoc.europa.eu/3221
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 02.10.95