skip to main content
PREFERRED TERM
Asamblea Parlamentaria Euronest  
IDENTIFIER
  • EURONEST
IN OTHER LANGUAGES
Парламентарна асамблея Евронест

Bulgarian

Parlamentarna skupština Euronest

Croatian

Parlamentní shromáždění Euronest

Czech

Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Danish

Parlementaire Vergadering Euronest

Dutch

Euronest Parliamentary Assembly

English

Euronesti parlamentaarne assamblee

Estonian

Euronestin parlamentaarinen edustajakokous

Finnish

Assemblée parlementaire Euronest

French

Parlamentarische Versammlung Euronest

German

Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Greek

Euronest Parlamenti Közgyűlés

Hungarian

Tionól Parlaiminteach Euronest

Irish

Assemblea parlamentare Euronest

Italian

Euronest parlamentārā asambleja

Latvian

Euronest parlamentinė asamblėja

Lithuanian

L-Assemblea Parlamentari Euronest

Maltese

Zgromadzenie Parlamentarne Euronest

Polish

Assembleia Parlamentar Euronest

Portuguese

Adunarea Parlamentară Euronest

Romanian

Parlamentné zhromaždenie Euronest

Slovak

Parlamentarna skupščina Euronest

Slovenian

Den parlamentariska församlingen Euronest

Swedish

URI
http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/EURONEST
Download this concept: