skip to main content
União Europeia > Comissão Europeia > Direção-Geral da Política de Vizinhança e das Negociações de Alargamento
PREFERRED TERM
Direção-Geral da Política de Vizinhança e das Negociações de Alargamento  
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
  • DG Política de Vizinhança e Negociações de Alargamento
IDENTIFIER
  • NEAR
IN OTHER LANGUAGES
Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“

Bulgarian

ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“
Glavna uprava za susjedsku politiku i pregovore o proširenju

Croatian

GU za susjedsku politiku i pregovore o proširenju
Generální ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření

Czech

GŘ pro politiku sousedství a jednání o rozšíření
Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger

Danish

GD for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger
Directoraat-generaal Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen

Dutch

DG Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations

English

DG Neighbourhood and Enlargement Negotiations
NEAR
Naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat

Estonian

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto

Finnish

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen PO
Direction générale du voisinage et des négociations d'élargissement

French

DG Voisinage et négociations d'élargissement
Generaldirektion Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen

German

GD Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen
Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση

Greek

ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση
Az Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága

Hungarian

Ard-Stiúrthóireacht um Beartas Comharsanachta agus Caibidlíocht maidir le Méadú

Irish

AS um Beartas Comharsanachta agus Caibidlíocht maidir le Méadú
Direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento

Italian

DG Politica di vicinato e negoziati di allargamento
Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāts

Latvian

Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ĢD
Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinis direktoratas

Lithuanian

Kaimynystės politikos ir plėtros derybų GD
Direttorat Ġenerali għall-Viċinat u n-Negozjati għat-Tkabbir

Maltese

DĠ Viċinat u Negozjati għat-Tkabbir
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia

Polish

DG ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia
Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea

Romanian

DG Vecinătate și Negocieri privind Extinderea
Generálne riaditeľstvo pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení

Slovak

GR pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení
Generalni direktorat za sosedstvo in širitvena pogajanja

Slovenian

GD za sosedstvo in širitvena pogajanja
Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación

Spanish

DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación
Generaldirektoratet för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar

Swedish

GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar
URI
http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/NEAR
Download this concept: