skip to main content

Content language

PREFERRED TERM
war  
RELATED CONCEPTS
ENTRY TERMS
  • Algerian war
  • guerrilla warfare
  • gulf war
  • liberation war
  • nuclear war
  • war consequences
  • war reporting
IN OTHER LANGUAGES
guerre

French

Guerre du Golfe
guerre d'Algérie
conséquences de la guerre
guerre de libération
guerre des partisans
guerre atomique
reportage de guerre
Krieg

German

Partisanenkrieg
Atomkrieg
Befreiungskrieg
Kriegsfolgen
Kriegsberichterstattung
Golfkrieg
Algerienkrieg
война

Russian

Война в Персидском заливе
Алжирская война
партизанская война
освободительная война
последствия войны
военная корреспонденция
атомная война
URI
http://lod.gesis.org/thesoz/concept_10035033
Download this concept:
EXACTLY MATCHING CONCEPTS
war
aims.fao.org
War
STW Thesaurus for Economics
War
dbpedia.org