skip to main content
PREFERRED TERM
Adopción por la Comisión de la declaración sobre posición común  
ENTRY TERMS
  • ADDPC
  • Adopción declaración pos.común
IDENTIFIER
  • 1275
IN OTHER LANGUAGES
ADDPC
Приемане от Комисията на декларация за обща позиция

Bulgarian

Приемане от Комисията на декларацията за обща позиция
Přijetí prohlášení o společném postoji Komisí

Czech

Přijetí prohlášení o společném postoji
Kommissionens vedtagelse af erklæring om fælles holdning

Danish

Vedtagelse af erklæring om fælles holdning
Aanneming door Commissie v. verklaring over gemeensch. standpunt

Dutch

Aanneming door Commissie v. verklaring gemeensch. standpunt
Adoption by Commission of declaration on common position

English

Adopt. declaration comn posit.
Ühist seisukohta käsitleva deklaratsiooni vastuvõtmine komisjonis

Estonian

Komissio antanut lausuman yhteisestä kannasta

Finnish

Adoption par Commission déclaration sur position commune

French

Annahme Erklärung zu gemeinsamem Standpunkt durch Kommission

German

Έγκριση δήλωσης για την κοινή θέση από την Επιτροπή

Greek

Έγκριση δήλωσης κοινής θέσης από Επιτροπή
A közös álláspontról szóló nyilatkozat Bizottság általi elfogadása

Hungarian

Adoption by Commission of declaration on common position

Irish

Adopt. declaration comn posit.
Adozione di dichiarazione della Commissione su posizione comune

Italian

Adozione dichiarazione su posizione comune
Komisija ir pieņēmusi deklarāciju par kopējo nostāju

Latvian

Deklaracijos dėl bendrosios pozicijos priėmimas Komisijoje

Lithuanian

Adozzjoni mill-Kummissjoni tad-dikjarazzjoni dwar il-pożizzjoni komuni

Maltese

Adozzjoni mill-Kummissjoni tad-dikjarazzjoni tal-pożizzjoni komuni
Przyjęcie przez Komisję deklaracji w sprawie wspólnego stanowiska

Polish

Adopção pela Comissão declaração sobre posição comum

Portuguese

Adoptare de către Comisie a declaraţiei cu privire la o poziţie comună

Romanian

Adoptare de către Comisie a declaraţiei privind o poziţie comună
Prijatie vyhlásenia o spoločnej pozícii zo strany Komisie

Slovak

Izjavo o skupnem stališču sprejme Komisija

Slovenian

Kommissionens antagande av uttalande om gemensam ståndpunkt

Swedish

Kommissionens antagande av uttalande om den gemensamma ståndpunkten
URI
http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_613/1275
Download this concept: